O spoločnosti

Sme obyčajní ľudia s neobyčajným zápalom pre poskytovanie kvalitných služieb a Vašu spokojnosť.
Našou hlavnou hodnotou je serióznosť vo vzťahu ku klientom,
finančným inštitúciam aj našim spolupra- covníkom.
 


Spoločnosť
bola založená v roku 2003 a od začiatku je orientovaná na poskytovanie kvalitného poradenstva a finančného sprostredkovania v oblasti poistenia a financií.

Skúsenosti
Vedúci pracovníci spoločnosti pracujú v oblasti poistenia a financií od roku 1998. Naše skúsenosti teda nie sú iba teoretické ale overené dlhoročnou praxou.

Povolenia
Ku svojej činnosti máme povolenie Národnej banky Slovenska (NBS). Disponujeme povolením k vykonávaniu finančného sprostredkovania ako Samostatný finančný agent (SFA) pre sektory:
• poistenia a zaistenia
• doplnkového dôchodkového sporenie
dokumenty nájdete v časti dokumenty spoločnosti a našu registráciu si môžete overiť na adrese http://regfap.nbs.sk/.

Registrácia a kvalita našich spolupracovníkov
všetci naši spolupracovníci musia spĺňať podmienky dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti, ktorú si musia v pravidelných intervaloch obnovovať. Okrem povinného osobitného finančného vzdelávania absolvujú aj špecializované produktové školenia. Každý náš spolupracovník je registrovaný v NBS ako Podriadený finančný agent (PFA), či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Registrácie našich spolupracovníkov si môžete preveriť na adrese http://regfap.nbs.sk/.

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania
Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre výkon našej činnosti je poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania, ktoré musí byť v platnosti po celý čas vykonávania našej činnosti. Pokiaľ by teda náš klient aj napriek maximálnemu vynakladanému o kvalitu našich služieb utrpel škodu, sme pre tento prípad poistení na zákonom predpísané poistné sumy. Certifikát o našom poistení nájdete v časti dokumenty spoločnosti.

Technické zázemie
Pri našej práci používame špičkový softvér Evolio 7, ktorý nám umožňuje efektívne pracovať s dátami o klientoch, zmluvách, partneroch, spolupracovníkoch, produktoch a províziach. Všetky dokumenty archivujeme vo fyzickej aj elektronickej podobe.