Životné poistenie


Životné poistenie a rôzne pripoistenia sú pomocnou rukou vtedy, keď do života vstúpi úraz, choroba, práceneschopnosť či strata zamestnania alebo úmrtie.

Poistenie & Financie, s.r.o., životné poistenie, pracovný úrazPoistenie & Financie, s.r.o., životné poistenie, autonehodaPoistenie & Financie, s.r.o., životné poistenie, úraz na bicykli

Životné poistenie samozrejme nenahradí poškodené zdravie, môže nám však pomôcť vyrovnať sa so vzniknutou situáciou. Ak nastane tá najhoršia situácia, blízkym nás tiež nenahradí. Najmä ak ide o živiteľa rodiny, môže pomôcť aspoň na čas vykryť výpadok v príjmoch rodiny.
Práca, doprava, šport - to sú asi najčastejšie situácie, v ktorých sme vystavení riziku úrazu. Genetické danosti, nezdravý spôsob života, stres, množstvo chémie okolo nás, nekvalitné potraviny - to všetko prispieva k rozmachu rôznych chorôb, ktoré zhoršujú alebo znemožňujú pracovné uplatnenie a neraz vedú k predčasným úmrtiam.
Životné poistenie je zaujímavé pre každého zodpovedného človeka ale mimoriadne aktuálne je napríklad pri získaní úveru na jeho krytie.
Technicky pod životným poistením rozumieme aj poistenia, ktoré priamo nespadajú do odvetvia životného poistenia (napríklad poistenia ušlého zárobku) ale súvisia so zhoršením zdravia.


Zaujímavosti životného poistenia
Ak by ste si v majetkovom poistení poistili napríklad nehnuteľnosť vo viacerých poisťovniach a pri škode by ste žiadali poistné plnenie od každej z nich, išlo by o neoprávnený majetkový prospech, trestný čin poistného podvodu. Ak si však uzatvoríte napríklad úrazové poistenie vo viacerých poisťovniach, môžete poistné plnenie úplne oprávnene požadovať od každej z nich.

Na čo si dať pozor pri dojednávaní životného poistenia
Hoci to neradi píšeme, najväčší pozor by ste si mali dávať na neserióznych sprostredkovateľov poistenia. Spoznáte ich podľa toho, že Vám ponúkajú poistenie, ktoré nie je primerané vašim príjmom. Ďalej to môžu byť prísľuby pôžičiek alebo až neuveriteľných parametrov produktu. Neseriózny je tiež sprostredkovateľ, ktorý vám tvrdí, že pri zrušení poistenia dostanete všetky peniaze späť. Kalkulácie výnosov nad 3 až 4 percentá taktiež prezrádzajú snahu oklamať klienta.
Na otázky v zdravotnom dotazníku odpovedajte pravdivo, pretože snaha niečo zamlčať by Vám v budúcnosti mohla spôsobiť nepríjemné prekvapenie. V priebehu poistenia treba dbať na oznámenie zmeny rizikových faktorov, ktoré môžu vplývať na poistné. Môže to byť napríklad vykonávanie rizikovejšej pracovnej činnosti, zvýšenie príjmov, alebo organizovaná či riziková športová činnosť.

Čo je potrebné pri dojednávaní životného poistenia
Pri dojednávaní životného poistenia sú potrebné len osobné údaje a doklady súvisiace s vašim zdravotným stavom. Ak ste absolvovali pobyt v nemocnici alebo ste sa podrobili dlhodobej liečbe, bude potrebné spresnenie v zdravotnom dotazníku. Tak isto ak máte chronické ochorenie, bude poisťovňa vyžadovať bližšiu dokumentáciu. Potrebným údajom je tiež meno, adresa a prípadne telefonický kontakt na vášho všeobecného lekára. Pokiaľ si dojednávate poistenie na vyššie poistné sumy alebo do poistenia vstupujete s nejakou chorobou alebo telesným poškodením, bude poisťovňa vyžadovať vstupnú lekársku prehliadku.


Ponúkame tieto základné samostatné druhy životného poistenia:

 • Kapitálové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie (poistenie úveru)
 • Investičné životné poistenie
 • Úrazové poistenie

Pripoistenia k životnému poisteniu:

 • pripoistenie úrazovej smrti
 • pripoistenie trvalých následkov úrazu
 • pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu alebo choroby
 • pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity, smrti, kritickej choroby poisteného/poistníka
 • pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
 • pripoistenie chirurgického zákroku
 • pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • pripoistenie kritických chorôb
 • iné pripoistenia

Pozrite si krátke video o zázraku ľudského života

Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe. Erin Brockovich

späť na stránku poistenie »

späť na domovskú stránku »