Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie & Financie, s.r.o., poistenie environmentálnej zodpovednosti, nebezpečné chemické látkyAk pri svojom podnikaní nakladáte s odpadmi alebo nebezpečnými látkami máte od 1.7.2012 povinnosť zabezpečiť finančné krytie preukazujúce vašu schopnosť uhradiť možné environmentálne škody.
Poistenie tejto zodpovednosti je ideálnym riešením.


Náklady na likvidáciu environmentálnej záťaže môžu dosiahnuť závratné sumy.

Zákon č. 359/2007 z. z. ukladá každému potenciálnemu poškodzovateľovi  vody, pôdy, chránených druhov a biotopov (ďalej prevádzkovateľovi) povinnosť zabezpečiť finančné krytie týchto nákladov.

Poistenie sa týka množstva firiem a organizácií, ktoré si možné riziká a zákonné povinnosti ani neuvedomujú.

Chráňte svoj biznis pred týmto rizikom kvalitným poistením.

Môže sa stať, že poistenie nevyužijete, pretože nespôsobíte žiadnu škodu. Aj v tomto prípade vás však poistenie bezpečne uchráni pred možnými pokutami zo strany štátnych orgánov.

Koho sa týka poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Povinnosť zabezpečiť a preukázať finančné krytie možnej environmentálnej škody majú všetci prevádzkovatelia ktorí:

 • nakladajú s odpadom (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, cezhraničný pohyb odpadov)
 • vypúšťajú odpadové vody do povrchových alebo podzemných vôd
 • vypúšťajú znečisťujúce látky do povrchových alebo podzemných vôd alebo vykonávajú ich injektáž do podzemných vôd
 • vykonávajú odber vody a vzdúvanie vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu
 • vyrábajú, používajú, uskladňujú, spracúvajú, plnia, uvoľňujú do životného prostredia a vykonávajú vnútropodnikovú dopravu:
  • nebezpečných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu
  • prípravkov na ochranu rastlín, vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu
  • biocídnych výrobkov, vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu
 • vykonávajú prepravu nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru, cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou alebo leteckou dopravou podľa osobitných predpisov
 • zaoberajú sa prevádzkou veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, spaľovaním odpadov, spoluspaľovaním odpadov vyžadujúcich súhlas podľa osobitného predpisu
 • používajú geneticky modifikované organizmy v uzavretých priestoroch, vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu
 • zámerné uvoľňujú geneticky modifikované organizmy podľa osobitného predpisu

Aké riziká kryje poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistením sú kryté náklady, ktoré prevádzkovateľ musí vynaložiť na:

Preventívne opatrenia - Pokiaľ ešte k environmentálnej škode neprišlo, ale hrozí, že bezprostredne nastane, je prevádzkovateľ povinný vykonať nevyhnutné preventívne opatrenia na jej odvrátenie. Ide tu najmä o náklady, ktoré nesúvisia s bežnou údržbou alebo vylepšením prevádzok a ich zariadení.

Nápravné opatrenia - Ak došlo k environmentálnej škode, je prevádzkovateľ povinný vykonať také opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje (voda, pôda, chránené druhy a biotopy) do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, musí zabezpečiť primeranú náhradu znečisteného prírodného zdroja. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • primárnu nápravu, teda akékoľvek nápravné opatrenia, ktoré vrátia znečistené prírodné zdroje do pôvodného stavu pred znečistením
 • doplnkovú nápravu, teda vykonanie nápravy v odlišnej lokalite, ak nie je možná primárna náprava (napr. vytvorenie podmienok na hniezdenie chránených druhov na inom mieste ako bolo pôvodné, využitie iných chránených druhov).
 • kompenzačnú nápravu, teda kompenzáciu dočasných strát prírodných zdrojov od okamihu znečistenia až do úplnej obnovy prírodných zdrojov.

Všetky uvedené náklady znáša prevádzkovateľ - znečisťovateľ a to aj v prípade, ak ich namiesto neho vynaložil príslušný štátny orgán.

Zaujímavosti poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu

Na tomto type poistenia je zaujímavé najmä to, že prevádzkovateľ za environmentálnu škodu zodpovedá objektívne, to znamená nezávisle od zavinenia.

Špecifikom tohto produktu je, že nie je krytá environmentálna škoda spôsobená konkrétnemu poškodenému, ale kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie vzniku environmentálnej škody ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody, ktoré si bude štát uplatňovať prostredníctvom svojich orgánov.

Na čo si dať pozor pri dojednávaní poistenia zodpovednosti za škodu

Keďže sa jedná o poistenie, ktoré musí kryť požiadavky vyplývajúce zo zákona, základná definícia poistenia je v jednotlivých produktoch poisťovní veľmi podobná. Pri výbere poisťovne teda môže zohrať rolu krytie, ktoré bude poskytnuté nad rámec zákonných požiadaviek. 

Samozrejme dôležitým faktorom pri výbere produktu je spoluúčasť.

V priebehu poistenia treba dbať na oznámenie zmeny rizikových faktorov, ktoré môžu vplývať na poistné. Môže to byť napríklad vykonávanie rizikovejšej činnosti, nárast obratu, či počtu zamestnancov. Do úvahy ešte môže prichádzať nové teritórium, do ktorého firma dodáva tovary alebo služby.

Čo je potrebné pri dojednávaní poistenia zodpovednosti za škodu

Pri poisťovaní živnostníkov, slobodných povolaní a obchodných spoločností sa výška poistného stanovuje na základe typu poisťovanej činnosti, obratu, počtu zamestnancov, územnej platnosti poistenia, poistnej sumy a spoluúčasti. Keďže v tomto prípade ide o dotazníkové poistenie (poistné sa stanovuje na základe dotazníka, ktorý vypĺňa záujemca o poistenie) odporúčame pri jeho dojednávaní časovú rezervu aspoň niekoľkých dní. 

späť na stránku poistenie zodpovednosti za škodu »

späť na domovskú stránku »

 

PrílohaVeľkosť
Zakon_359-2007_o_prevencii_a_naprave_environmentalnych_skod.pdf157.28 KB