Poistenie zodpovednosti za škodu


Poistenie zodpovednosti za škodu chráni poisteného pred finančnými následkami jeho činnosti, ktorou spôsobí inému škodu.

Poistenie & Financie, s.r.o., poistenie zodpovednosti za škodu, tečúca práčkaPoistenie & Financie, s.r.o., poistenie zodpovednosti za škodu, spadnutý žeriavPoistenie & Financie, s.r.o., poistenie zodpovednosti za škodu, invalid na vozíku

Skutočnosť, že každý zodpovedá za svoju činnosť a je povinný nahradiť inému škodu, ktorú spôsobil vyplýva priamo zo zákona.
Zodpovednosť za škodu sa týka každého z nás ako občana alebo  zamestnanca. Tak isto sa týka živnostníkov, slobodných povolaní a firiem, ako právnických osôb.
Škoda môže byť spôsobená na veci (majetku), na živote alebo zdraví a tiež na ušlom zisku. Môže ísť tiež o takzvanú čistú finančnú škodu.
Poistenie zodpovednosti za škodu je často vyžadované ako podmienka na vykonávanie určitej činnosti, či už zo strany zákona pri získaní povolenia na činnosť alebo zo strany zamestnávateľa.
Veľmi často je tiež vyžadované obchodnými partnermi, ktorí ním podmieňujú možnosť zabezpečenia dodávok tovarov alebo služieb.


Zaujímavosti poistenia zodpovednosti za škodu
I keď na prvý pohľad ide o jednoduché poistenie, nie je to tak. Na rozdiel od iných druhov poistenia nie je prvoradá otázka ako ku škode došlo (či vznikla poisteným rizikom) ale či za ňu poistený podľa právnych predpisov zodpovedá. Až potom sa zisťuje, či škoda vznikla spôsobom, ktorý poistná zmluva kryje. Z tohto dôvodu poistenie tiež zahŕňa právnu ochranu poisteného pred neoprávnene vznesenými nárokmi na náhradu škody voči poistenému.

Na čo si dať pozor pri dojednávaní poistenia zodpovednosti za škodu
Základná definícia poistenia je v jednotlivých produktoch poisťovní veľmi podobná alebo až totožná. Zásadné rozdiely sú však vo výlukách, ktoré limitujú rozsah poistného krytia. Ako pri iných poisteniach je potrebné všímať si aj výklad pojmov, ktoré často môžu obsahovať iný význam, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Samozrejme dôležitým faktorom pri výbere produktu je spoluúčasť. V priebehu poistenia treba dbať na oznámenie zmeny rizikových faktorov, ktoré môžu vplývať na poistné. Môže to byť napríklad vykonávanie rizikovejšej činnosti, zvýšenie príjmu od zamestnávateľa, nárast obratu, či počtu zamestnancov. Do úvahy ešte môže prichádzať nové teritórium, do ktorého firma dodáva tovary alebo služby.

Čo je potrebné pri dojednávaní poistenia zodpovednosti za škodu
Pri poisťovaní zodpovednosti zamestnanca z výkonu povolania o určení výšky poistného rozhoduje druh vykonávanej činnosti priemerný mesačný príjem zamestnanca, požívanie vozidla zamestnávateľa a prípadné rozšírenia základného krytia. Pri poisťovaní živnostníkov, slobodných povolaní a obchodných spoločností sa výška poistného stanovuje na základe typu poisťovanej činnosti, obratu, počtu zamestnancov, územnej platnosti poistenia, poistnej sumy a spoluúčasti. Keďže v tomto prípade ide o dotazníkové poistenie (poistné sa stanovuje na základe dotazníka, ktorý vypĺňa záujemca o poistenie) odporúčame pri jeho dojednávaní časovú rezervu aspoň niekoľkých dní.  


Ponúkame tieto druhy poistenia zodpovednosti za škodu:

Súkromné osoby:

 • Poistenie zodpovednosti členov domácnosti z bežnej činnosti v živote súkromných osôb
 • Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti (dom, byt, nebytový priestor)
 • Poistenie zodpovednosti za škody zamestnanca pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škody podnikateľských subjektov:

 • Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave (CMR)
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
 • Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu investorov, dodávateľov a subdodávateľov spôsobenú pri vykonávaní stavebných alebo montážnych prác
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone profesie (advokát, účtovník, auditor, znalec, tlmočník, vydavateľstvo, patentový zástupca, dražobná spoločnosť, realitná kancelária, autorizované osoby, daňový poradca)
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom finančného sprostredkovania alebo poradenstva
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)

Iné:

 • Povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla

 

späť na stránku poistenie »

späť na domovskú stránku »