Poistenie majetku podnikateľov

Poistenie & Financie, s.r.o., Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku podnikateľov, prevádzkaPoistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku podnikateľov je základným kameňom ochrany voči podnikateľskému riziku tých typov podnikania, kde výrobné prostriedky tvoria podstatu podnikania.

 

 

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku podnikateľov ponúka široké poistné krytie v rámci poistenia budov, hnuteľných vecí a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody. Majetkové poistenie vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, nahradenie alebo opravu budov, strojov a zásob.

Základné riziká kryté poistením:

 • požiar, výbuch úder, blesku, pád lietadla
 • víchrica a krupobitie,
 • povodeň záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu,
 • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
 • krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov
 • rozbitie skla

Poistenie je možné rozšíriť o nasledovné pripoistenia:

 • vypratanie miesta po poistnej udalosti
 • odstránenie škôd na stavebných súčastiach
 • veci zamestnancov
 • zvonku umiestnené predmety – firemné štíty a reklamné tabule
 • demontáž a remontáž nepoškodených vecí vzniknutých v súvislosti s opravou alebo výmenou vecí poškodených pri poistnej udalosti
 • výmenu zámkov vonkajších dverí ak prišlo ku strate kľúčov v dôsledku krádeže alebo lúpeže
 • obnovu nosičov vrátane dát a záznamoch na nich uložených
 • cennosti v trezore a pri preprave
 • umelecké predmety a výstavné modely
 • návrat DPH zo štátneho rozpočtu v prípade krádeže

 

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »