Poistenie podnikateľov

Poistenie podnikateľov patrí medzi najosvedčenejšie spôsoby ochrany podnikania pred nečakanými škodovými udalosťami.

Poistenie & Financie, s.r.o. poistenie podnikateľov, požiar vo výrobe1Poistenie & Financie, s.r.o. poistenie podnikateľov, vlámaniePoistenie & Financie, s.r.o. poistenie podnikateľov, povodeň v meste

Podnikateľské riziko je faktor, ktorý sprevádza každé podnikanie. Riziko podnikania sa nedá odstrániť ale množstvo rizík je možné obmedziť poistením.

Škoda na majetku môže pre mnohé firmy znamenať vážne existenčné problémy. Poistenie podnikateľov pred škodami neochráni ale pomôže vyrovnať sa s ich finančnými následkami.

Poistenie podnikateľov to je najmä poistenie budov, poistenie hnuteľných vecí, poistenie strojov (lom stroja) a elektroniky, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie nákladu a zásielky, poistenie plodín, poistenie hospodárskych zvierat a poistenie zodpovednosti za škodu.

V prípade majetku, na ktorý bol poskytnutý úver, bude banka poistenie vyžadovať povinne.

Zaujímavosti poistenia podnikateľov

Niektoré typy podnikania musia mať povinne uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu ako podmienku prevádzkovania podnikania. Od iných podnikateľov poistenie zodpovednosti za škodu vyžadujú ich obchodní partneri.

Predvídaví a opatrní podnikatelia si však poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie majetku uzatvárajú sami. Dostatočnou motiváciou je pre nich opatrnosť a predvídavosť.

Veľká škoda na majetku môže zapríčiniť problémy, ktorým podnikateľ nedokáže čeliť a môže viesť k ukončeniu podnikania. Veľkosť škody pritom nie je vyjadrená vo finančnej hodnote ale v pomere ku majetku podnikateľa či firmy.

Na čo si dať pozor pri dojednávaní poistenia podnikateľov

Každé podnikanie je špecifické a čelí inému riziku podnikania.

Pre podnikanie, ktoré charakterizuje výroba je kľúčové poistenie výrobných prostriedkov, zásob, zodpovednosti za výrobok a rizika prerušenia prevádzky.

Pre obchodné podnikanie je kľúčové poistenie tovaru, či už v predajni, sklade alebo pri doprave ku zákazníkovi.

Firma poskytujúca služby potrebuje poistiť svoje zariadenia a zodpovednosť za škodu. Pre firmy, ktoré sa dajú charakterizovať ako kancelárske je dôležité poistenie kancelárskej techniky a poistenie zodpovednosti za škodu.

Prvým krokom ku komplexnej poistnej ochrane podnikania je definovanie kľúčových rizík, ktorým je vystavené. Vzhľadom na to, že poistenie podnikania je náročné na vedomosti a skúsenosti sprostredkovateľa, odporúčame vyhýbať sa sprostredkovateľom, ktorý ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia bez dobrej znalosti klientovej situácie, procesov a právnych vzťahov ku obchodným partnerom.

Čo je potrebné pri dojednávaní poistenia podnikateľov

Prvým krokom je definovanie kľúčových rizík podnikania.

Druhým krokom je stanovenie poistnej sumy pre jednotlivé poistenia a pripoistenia.

Ďalej by malo nasledovať zabezpečenie súladu klientovej situácie a procesov s podmienkami poistenia (napríklad posúdenie vhodnosti zabezpečenia prevádzky).

Po posúdení ponúk poistenia a dojednaní poistenia by malo nasledovať oboznámenie všetkých dotknutých osôb s povinnosťami, ktoré im z poistnej zmluvy vyplývajú a zabezpečenie ich dodržiavania. 


Úspech je o schopnosti ísť od neúspechu k úspechu a nestratiť pri tom nadšenie. Winston Churchill

späť na stránku poistenie »

späť na domovskú stránku »