Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie, ktoré sa v posledných rokoch dostáva do popredia.

 

  

Predmetom poistenia je zodpovednosÈ za ‰kodu spôsobenú poisten˘m inému:
a) na zdraví,
b) na veci.
2. Poisten˘ je aj u‰l˘ zisk

Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným inému:

a) na zdraví,

b) na veci.

c) poistený je aj ušlý zisk

Poistenie zodpovednosti z domácnosti sa vzťahuje na škody spôsobené poisteným, osobou, alebo zvieraťom zdieľajúcimi s poisteným domácnosť. Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti týchto osôb alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho, napr. vytopenie suseda, požiar rozšírený k susedom, loptou rozbité okno suseda, prípadne spôsobená škoda na majetku alebo ujma na zdraví pri športovaní.

Poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného, ktorým je vlastník budovy alebo vedľajšej stavby, za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností k predmetu poistenia bližšie označenému v poistnej zmluve - nehnuteľnosti, napr. voda z prasknutého potrubia, úraz na neupratanom chodníku.

späť na stránku poistenie domu, bytu, domácnosti (všeobecné informácie o poistení bývania) »
späť na stránku poistenie »

späť na hlavnú stránku »