Poistenie nehnuteľnosti (domu, bytu)


Poistenie & Financie, s.r.o., poistenie domu, bytu (nehnuteľnosti), rodina pred domom

Poistenie domu, bytu (nehnuteľnosti) poskytuje ochranu nášmu bývaniu.
Kvalitne uzavreté poistenie by malo nahradiť škody, vzniknuté na nehnuteľnosti tak, aby bolo možné nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu alebo postaviť na kľúč porovnateľnú nehnuteľnosť.


Máte nehnuteľnosť a chceli by ste ju kvalitne poistiť? Uvažujete o poistení domu alebo bytu a máte veľa otázok? Chceli by ste poistenie s dobrým pomerom cena/výkon? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky Vám môže byť nápomocná táto stránka. Dojednať poistenie nehnuteľnosti tak aby bolo kvalitné, zohľadňovalo vašu individuálnu situáciu a súčasne nebolo veľmi drahé nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Ak nie ste študijný typ obráťte sa na nás a mi vám s výberom poistenia pomôžeme.


Obsah

Čo je vlastne poistené? (predmet poistenia) »
Môžem poistiť aj dom vo výstavbe? (poistenie budovy vo výstavbe) »
Koľko mi poisťovňa najviac vyplatí?
(poistná suma) »
Ušetrím na poistnom, keď znížim hodnotu nehnuteľnosti?
(podpoistenie) »
Bude zachovaná reálna hodnota poistenia v čase?
(indexácia poistnej sumy) »
Aké situácie (škody) kryje poistenie? (Poistené riziká) »
Uhradí poisťovňa aj náklady spojené so škodou? (poistené náklady) »
Kedy mi poisťovňa škodu nezaplatí? (výluky z poistenia) »
Budem sa na škode podieľať aj ja? (spoluúčasť) »
Zaplatí mi poisťovňa naozaj celú škodu? (limity a obmedzenia poistného plnenia) »
Ako musím nehnuteľnosť zabezpečiť proti krádeži? (podmienky zabezpečenia) »
Načo si dať pozor pri dojednávaní poistenia?
»

Poistenie už mám dojednané, ale nie som si istý jeho kvalitou »
Chcem sa poistiť.
»


Čo je vlastne poistené? (predmet poistenia)
Pri poistení budovy môže byť poistený trvalo obývaný rodinný dom (malý bytový dom), jeho stavebné súčasti a vedľajšie stavby. Taktiež je možné poistiť rekreačne obývanú nehnuteľnosť.
Pri poistení bytu v osobnom vlastníctve môže byť poistený byt vrátane jeho stavebných súčastí, a podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu.

Za stavebné súčasti nehnuteľnosti sa považuje:

Všetky predmety pevne zabudované v budove alebo s budovou (vedľajšou stavbou) pevne spojené, tvoriace jej neoddeliteľnú súčasť: klampiarske a zámočnícke výrobky, dvere, okná vrátane vonkajších a vnútorných žalúzií, presklené lodžie, vonkajšie a vnútorné parapety, zábradlia, pevne zabudované rolety a markízy, dlažby, obklady podlahy, maľovky, nátery, tapety.
Technické vybavenie budovy
alebo vedľajšej stavby zamurované alebo zabudované v stenách: inštalácie a rozvody elektriny, vody, plynu, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie, elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému, protipožiarnej signalizácie a pod.
Technické zariadenia a predmety určené na prevádzku budovy alebo vedľajšej stavby, ktoré sú pevne zabudované alebo k nej pevne pripojené: čerpadlá, ohrievače alebo zásobníky vody, kotly, vykurovacie telesá, klimatizačné jednotky, elektronický zabezpečovací systém EZS, kamerové systémy, výťahy, trezory, plynové sporáky, sanitárne zariadenia a zariaďovacie predmety kúpeľní a WC, kuchynské drezy, vodovodné batérie.
Vstavané skrine
, kuchynská linka vrátane sklenených výplní, zabudovaných svietidiel a elektrospotrebičov (niektoré poisťovne považujú elektrospotrebiče zabudované v kuchynskej linke za predmet poistenia v poistení domácnosti).

ďalej môže byť poistené aj vlastníctvo poisteného, nachádzajúce sa na mieste poistenia: stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, zásoby paliva.

Môžem poistiť aj dom vo výstavbe? (poistenie budovy vo výstavbe)
Áno, budovu vo výstavbe je možné poistiť v dobe od vydania stavebného povolenia (alebo ohlásenia stavebných prác) do kolaudácie, alebo začiatku užívania na trvalé bývanie. V priebehu poistenia budovy vo výstavbe používajú niektoré poisťovne iné sadzby poistného ako pri dokončenej budove. Pre poistenie budovy vo výstavbe môže platiť iný rozsah poistených rizík a iné limity plnenia ako pri poistení dokončenej budovy. Tiež treba dbať na dodržanie podmienok, stanovených v poistnej zmluve na zabezpečenia stavby a staveniska proti krádeži.

Koľko mi poisťovňa najviac vyplatí? (poistná suma)
Poistnú sumu určuje poistník v poistnej zmluve. Ak nie je v zmluve uvedené inak, je poistná suma limitom poistného plnenia. Správne stanovená poistná suma by sa mala rovnať poistnej hodnote.
Poistnou hodnotou nehnuteľnosti je jej nová cena (bez hodnoty pozemku). Správne stanovená poistná suma je taká, za ktorú si klient v prípade úplného zničenia nehnuteľnosti bude môcť dať postaviť na kľúč porovnateľnú nehnuteľnosť. Poistná suma uvedená v poistnej zmluve by malo byť rovnaká ako poistná hodnota.

Poistnú sumu stanovuje klient na vlastnú zodpovednosť. Pre stanovenie poistnej sumy sú možné tri postupy:

 • pomocou metodiky poisťovne
 • podľa znaleckého posudku
 • podľa fakturácie od dodávateľa stavby na kľúč

Ušetrím na poistnom, keď znížim hodnotu nehnuteľnosti? (podpoistenie)
Hoci táto úvaha vyzerá na prvý pohľad dobre, dôrazne ju neodporúčame, pretože by mohla mať pre klienta veľmi nepríjemné dôsledky. V prípade, ak poisťovňa pri vybavovaní poistnej udalosti zistí, že poistná suma poistenej budovy alebo poistenej vedľajšej stavby bola v čase vzniku poistnej udalosti nižšia ako jej poistná hodnota (podpoistenie), zníži vypočítaný nárok na plnenie z poistnej udalosti v takom pomere, v akom pomere je poistná suma k poistnej hodnote. V rovnakom pomere môže znížiť aj limity plnenia.

Príklad: Dom má poistnú hodnotu 100 000 €, ale klient ho poistí na 80 000 €. V dôsledku víchrice by došlo k poškodeniu strechy, pričom náklady na opravu by boli 6 000 €. V dôsledku podpoistenia poisťovňa vyplatí za škodu na streche sumu 6 000 € * (80 000 / 100 000) = 4 800 €. Klient tak síce na poistnom ušetrí cca. 16 až 20 € ročne, ale pri vzniknutej škode prerobí neporovnateľne viac.

Bude zachovaná reálna hodnota poistenia v čase? (indexácia poistnej sumy)
Väčšina poisťovní ponúka možnosť indexácie poistnej sumy. Zmyslom je, aby hodnota nehnuteľnosti zostala zachovaná aj po uplynutí dlhšieho času a pri náraste cien stavebných materiálov a prác. Indexácia sa neuskutočňuje na základe "bulharskej" konštanty ale na základe indexu nárastu stavebných materiálov a prác, ktorý vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Indexácia teda zabraňuje tomu, aby došlo k podpoisteniu vplyvom nárastu cien stavebných materiálov a prác pri dlhšom čase poistenia.

Aké situácie (škody) kryje poistenie? (Poistené riziká)
Pri dojednávaní poistenia domu alebo bytu si treba uvedomiť, že poisťovňa nenahradí akúkoľvek škodu, ale iba takú, ktorá vznikla poisteným rizikom. Treba si byť vedomí toho, že definície poistených rizík môžu byť pre rôzne poisťovne odlišné. Taktiež treba mať na pamäti, že niektoré poistené riziká sú definované určitými parametrami. Napríklad víchrica nie je akékoľvek prúdenie vzduchu ale také, ktoré dosahuje rýchlosť aspoň 75 km za hodinu.
Niektoré poisťovne ponúkajú len jeden štandardný balík s možnosťou pripoistení ďalších rizík. Niektoré ponúkajú rôzne moduly alebo balíky rizík. Vo všeobecnosti odporúčame komplexnejšie balíky rizík, ale v niektorých prípadoch sú najvyššie balíky skutočne zbytočné.

Prehľad rizík, ktoré je možné poistiť:

 • požiar
 •  výbuch
 • úder blesku
 • pád lietadla, jeho časti alebo nákladu
 • voda z vodovodného alebo vykurovaciehozariadenia
 • víchrica
 • krupobitie
 • krádež (stavebných súčastí)
 • lúpež (stavebných súčastí)
 • vandalizmus alebo iba vandalizmus po vlámaní
 • zosuv pôdy
 • lavína
 • pád predmetov (ktoré nie sú súčasťou poistenej budovy)
 • ťarcha snehu
 • povodeň, záplava
 • zemetrasenie
 • výbuch sopky
 • náraz vozidla
 • rázová vlna (niekedy označovaná ako aerodinamický tresk, vzniká pri prekonaní hranice rýchlosti zvuku nadzvukovým lietadlom)
 • dym
 • prepätie (poškodenie alebo zničenie elektrických a elektronických prístrojov a zariadení prepätím alebo indukciou v dôsledku úderu blesku do elektického vedenia, poškodenie spôsobené napäťovou špičkou v elektrickej sieti, alebo výbojom statickej elektriny v atmosfére)
 • atmosférické zrážky

Uhradí poisťovňa aj náklady spojené so škodou? (poistené náklady)
Okrem samotnej škody na majetku, kryje poistenie nehnuteľnosti aj rôzne náklady, ktoré sú s odstránením škody spojené alebo boli vynaložené na predchádzanie škode. Náklady, ktoré sú poistením kryté sa podľa poisťovní rôznia. Môže ísť o náklady vynaložené na:

 • odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala
 • povinné hygienické, ekologické alebo bezpečnostné opatrenia pri odpratávaní poškodeného poisteného majetku, alebo jeho zvyškov, ak k takémuto odpratávaniu dochádza v dôsledku poistnej udalosti
 • výmenu vložky zámku vstupných dverí pri krádeži alebo lúpeži kľúča
 • náhradné ubytovanie po poistnej udalosti
 • vyčistenie alebo vysušenie po poistných vecí alebo stavebných súčastí
 • skladovanie poistených vecí v prenajatých priestoroch po poistnej udalosti
 • odstránenie škody na stavebných súčastiach v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou spôsobenou vodou z potrubia, zabudovaného v stene

Kedy mi poisťovňa škodu nezaplatí? (výluky z poistenia)
Výluky z poistenia sa môžu vzťahovať na niektoré predmety alebo niektoré riziká.
Poistením domu, bytu je napríklad krytá voda z vodovodných zariadení ale vo výlukách je spresnené, že voda uniknutá z bazéna nie je poistením krytá. Medzi všeobecné výluky patria napríklad škody v súvislosti alebo následkom vojnových udalostí, vzbury, štrajkov, alebo iných hromadných násilných nepokojov. Taktiež sú vylúčené škody, vzniknuté úmyselným konaním alebo hrubou nadbanlivosťou poisteného.

Budem sa na škode podieľať aj ja? (spoluúčasť)
Spoluúčasť je definovaná ako podiel poisteného na náhrade škody. Prístup poisťovní je pri poistení domu, bytu rôzny. Niektoré poisťovne štandardne dojednávajú poistenie bez spoluúčasti, iné majú spoluúčasť v poistení povinne obsiahnutú. Ako u iných poistení aj tu platí, že čím vyššia spoluúčasť sa dojednáva, tým je nižšie poistné, ktoré klient platí, pretože klesá počet prípadov, v ktorých je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie (malých škôd sa vyskytuje najviac).
Príklad: klient má v poistnej zmluve dohodnutú spoluúčasť 100 €. V prípade škody vo výške 500 € mu poisťovňa z poistného plnenia odpočíta spoluúčasť 100 € a vyplatí mu 400 €.

Zaplatí mi poisťovňa naozaj celú škodu? (limity a obmedzenia poistného plnenia)
Pre niektoré veci, skupiny vecí alebo riziká môžu byť v poistnej zmluve stanovené limity plnenia. Môže ísť o percento z celkovej poistnej sumy poistenia domu, bytu alebo o pevnú čiastku, ktorou je limit definovaný.
príklad: riziko krádeže stavebných súčastí môže mať limit plnenia 1% z poistnej sumy nehnuteľnosti alebo limit môže byť stanovený pevnou sumou napríklad 3400 €.

Ako musím nehnuteľnosť zabezpečiť proti krádeži? (podmienky zabezpečenia)
Mohlo by sa zdať, že zabezpečenie proti krádeži sa týka iba hnuteľného majetku ale nie je to tak. Môže dôjsť aj ku krádeži stavebných súčastí budovy. Medzi obľúbené ciele zlodejov patria najmä kotle, radiátory, medené klampiarske prvky a dokonca aj okná. Pred dojednaním poistenia domu, bytu je preto potrebné oboznámiť sa s podmienkami zabezpečenia nehnuteľnosti, ktoré sú určené poisťovňou a zabezpečiť ich splnenie. Zvlášť si treba dať pozor na dodržanie podmienok zabezpečenia pri budove vo výstavbe.

Načo si dať pozor pri dojednávaní poistenia?
Dobre poistiť nehnuteľnosť nie je zďaleka také jednoduché, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Dojednávať poistenie domu, bytu online Vám preto neodporúčame. Od online poistenia neodrádzame preto, že by sme klientov podceňovali ale preto, že pri tomto spôsobe dojednania poistenia klient nemá možnosť konzultovať svoju konkrétnu situáciu, ľahko porozumie niektorým pojmom v inom zmysle a na jeho otázky mu odpovedia len všeobecné návody. Pokiaľ ste si prečítali túto stránku, máte informácie o najdôležitejších bodoch, na ktoré sa pri dojednávaní poistenia treba sústrediť. V skratke by sme mohli povedať, že si treba dať pozor najmä na:

 • správne stanovenie poistnej sumy
 • správny výber poistených rizík
 • dodržanie podmienok zabezpečenia nehnuteľnosti
 • oboznámiť sa s povinnosťami, ktoré klientovi vyplývajú z všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní a zabezpečiť ich dodržiavanie 

Poistenie už mám dojednané, ale nie som si istý jeho kvalitou 
V takomto prípade Vám ponúkame konzultáciu, zameranú na posúdenie vhodnosti a aktuálnosti Vášho poistenia. Výsledkom môže byť potvrdenie kvality Vášho poistenia, odporučenie úpravy vašej poistnej zmluvy alebo návrh nového poistenia.

Chcem sa poistiť.
Rozhodli ste sa dobre. Poistenie domu, bytu je jedným z najdôležitejších krokov k zabezpečeniu vašej nehnuteľnosti. Ponúkame Vám odborné poradenstvo prispôsobené Vašim konkrétnym podmienkam a situácii. Môžete nás kontaktovať na niektorom z našich telefónnych čísiel alebo využiť náš kontaktný formulár.


späť na stránku poistenie domu, bytu, domácnosti (všeobecné informácie o poistení bývania) »
späť na stránku poistenie »

späť na hlavnú stránku »