Poistenie technických rizík (poistenie strojov a elektroniky)

Keď takmer dokonalé zlyhá...

 

 

 

 


 

Poistenie strojov a elektroniky zabezpečí spoľahlivú poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora. Zastavenie chodu stroja môže mať negatívny dopad na prevádzku podniku. Poistenie technických rizík umožní vykonanie opravy a obnovenie plynulosti výroby v čo najkratšom čase.

Predmety kryté poistením:

  • stroje (stacionárne a mobilné), strojné vybavenie a technické zariadenia
  • elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje
  • zariadenia a prístroje informačnej, oznamovacej, meracej, riadiacej, medicínskej, tlačiarenskej, obrazovej, zvukovej, kancelárskej a výpočtovej techniky
  • pevne zabudované nosiče dát, elektrické meniče a elektrónky

 

Poistenie strojov a elektroniky kryje náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, s tým súvisiace náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

Výhody poistenia

Štandardným poistením hnuteľného majetku sú stroje a elektronika zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povodeň a mnohé ďalšie riziká. Poistenie strojov a elektroniky ale kryje prípadné technické škody na strojoch a elektronike.

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »