Poistenie stavebných spoločností

 

 

 

 

 


Tento produkt ponúka ochranu podnikania pred rizikami poškodenia majetku, budovaného diela a stavebných strojov alebo pred rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

Toto poistenie zahŕňa voliteľné zložky:

  • stavebné poistenie
  • poistenie majetku
  • poistenie prerušenia prevádzky
  • poistenie strojov a elektroniky
  • poistenie nákladu
  • poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Stavebné poistenie:

Stavebné poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenia technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe „all risk“, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie majetku:

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve alebo správe, tiež ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy. Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke. Nemožno zabudnúť ani na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci na leasing.

Poistenie prerušenia prevádzky:

Poistenie je určené pre krytie finančných strát prevádzky, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť a tvoriť zisk. Avšak napriek tomu je nutné uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu.

Poistenie strojov a elektroniky:

Toto poistenie kryje škody vzniknuté pri poškodení strojov vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy.

Poistenie nákladu:

Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a podobne.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu:

Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám vyplýva zo zákona. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje podnikateľovi náklady na nároky tretích osôb, za ktoré je právne zodpovedný.

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »