Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov

 

 

 

 

 


Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám vyplýva zo zákona. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje podnikateľovi náklady na nároky tretích osôb, za ktoré je právne zodpovedný. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie.

Škody kryté poistením:

  • na zdraví a živote
  • na majetku
  • následná majetková ujma, ušlý zisk

Škody spôsobené:

  • prevádzkovou činnosťou
  • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť
  • používaním alebo spotrebou vadného výrobku alebo vadne vykonanej práce

Pripoistenia:

  • regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťoví za pracovný úraz a / alebo chorobu z povolania
  • škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach
  • rozšírenie územnej platnosti mimo SR

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »