Poistenie prepravy nákladu

Keď je rozdiel medzi naloženým a vyloženým...

 

 

 

 


Poistenie prepravných rizík poskytuje široké poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia alebo straty zásielky ako aj pri vzniku škody spôsobenej tretej osobe.   

V rámci poistenia prepravných rizík je možné dojednať produkty:

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave zabezpečí dopravcovi poistnú ochranu proti poškodeniu, zničeniu alebo strate zásielky, za ktorú zodpovedá.

Riziká kryté poistením:

 • zodpovednosť za škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky
 • zodpovednosť za škodu za úplné alebo čiastočné poškodenie zásielky
 • zodpovednosť za škodu za prekročenie dodacej lehoty podľa Dohovoru CMR

Poistenie prepravy zásielky ochráni zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty. Poistený je odosielateľ alebo príjemca zásielky. Poistenie začína okamihom, keď sa zásielka začne nakladať na prvý dopravný prostriedok až do momentu, keď je zásielka zložená z posledného dopravného prostriedku.

Riziká kryté poistením:

 • poškodenie zásielky
 • celkovú alebo čiastočnú stratu zásielky
 • náklady za prekládku, náklady spoločnej havárie a záchranné náklady

Pripoistenia:

 • vojna
 • štrajk
 • poistenie exponátov počas výstavy alebo veľtrhu

Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a pod.

Riziká kryté poistením:

 • poškodenie nákladu
 • zničenie nákladu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti
 • krádež alebo lúpež nákladu

späť na stránku poistenie podnikateľov »

späť na hlavnú stránku »