III. Dôchodkový pilier

Najstarší produkt dobrovoľného sporenia na dôchodok.
Jediný produkt
dobrovoľného sporenia na dôchodok s daňovým zvýhodnením.

 


Doplnkové dôchodkové sporenie (donedávna doplnkové dôchodkové poistenie - DDP) je III. tretím pilierom dôchodkového systému na Slovensku. Jedná sa o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, pričom minimálna dĺžka sporenia je 10 rokov a minimálny vek sporiteľa na vyplácanie dávok je 55 rokov. Hlavnou výhodou je možnosť získania príspevku od zamestnávateľa. Pre zametnávateľa sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie tiež odpočítateľnou položkou zo základu dane a to až do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj.

Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia sú vyplácané na základe písomnej žiadosti sporiteľa po splnení zákonných podmienok sporenia. Interval vyplácania dávok môže byť mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný.

Medzi hlavné motivačné dôvody, prečo sa rozhodnúť pre doplnkové dôchodkové sporenie patrí:

  • na toto sporenie Vám môže prisiepať zamestnávateľ, pre ktorého je tento príspevok daňovým výdavkom,
  • dávky sporenia bez pripísaných výnosov sa nezdaňujú,
  • možnosť zvoliť si frekvenciu vyplácania dávok DDS,
  • časovo neobmedzená doba sporenia,
  • výšku príspevkov môže klient zmeniť.