II. Dôchodkový pilier

Seniori na lavičke

Napriek tomu, že sa v ňom za jeho krátku históriu robilo veľa zásahov a zmien, nikomu sa doteraz nepodarilo vyvrátiť jeho zmysel a spochybniť jeho výhody.

 


Dôchodkové sporenie
Povinný systém dôchodkového poistenia tvoria 1. a 2. pilier, do ktorého občan platí zákonom stanovené odvody. Tí, ktorí sú zapojení len do 1. piliera platia na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne vo výške 18% z vymeriavacieho základu. Tí, ktorí sa zapojili aj do 2. piliera si platia 9% na starobné poistenie do Sociálne poisťovne a 9% povinných odvodov do svojej DSS. Do 2. piliera sa mohli do júla 2006 dobrovoľne zapojiť všetci občania v produktívnom veku. Povinne doň vstupujú absolventi stredných a vysokých škôl akonáhle sa prvýkrát zamestnajú.

Ak sa si sporíte alebo sa chystáte sporiť v DSS, budete v budúcnosti svoj dôchodok dostávať z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť zo svojich peňazí, nasporených a zhodnotených na osobnom dôchodkovom účte v DSS (2. pilier).

Pri podpise zmluvy s DSS si musíte vybrať jeden z fondov, ktoré DSS spravuje a prostredníctvom ktorého budete zhodnocovať svoje peniaze. Každá DSS povinne spravuje tri typy dôchodkových fondov:

• rastový dôchodkový fond
• vyvážený dôchodkový fond
• konzervatívny dôchodkový fond.

Jednotlivé typy fondov sa odlišujú hlavne mierov rizikovosti a investičnými limitmi, s ktoré sú pre jednotlivé fondy zákonne povolené. Zákonná regulácia minimalizuje mieru bezpečnosti investovania a optimalizuje výšku zhodnotenie peňazí na vašom na vašom dôchodkovom účte.

Výhody vstupu do II piliera
• Sporenie na vlastnom účte
• Možnosť voľby investičnej stratégie
• Dedenie nasporenej sumy v prípade úmrtia sporiteľa
• Rozloženie rizika výplaty dôchodku

Bezpečnosť
Peniaze uložené na dôchodkovom účte sú vašim súkromným majetkom a sú dôsledne oddelené od peňazí DSS. Vaše úspory na dôchodkových účtoch nie sú fyzicky v DSS, ale u depozitára. Čo znamená, že majitelia a manažéri DSS nemôžu na peniaze v dôchodkových fondoch siahnuť, môžu dávať len pokyny, kam majú byť tieto peniaze podľa prísnych pravidiel investované. Bezpečnosť vašich úspor a ich investovanie je prísne kontrolované štátom a riadi sa podľa zákonom stanovených pravidiel, ktorých dodržiavanie kontroluje hneď niekoľko kontrolných mechanizmov. Pozrime sa teraz spolu ako je systém zabezpečenia sporenia v DSS pripravený.

NBS
Štát pri formovaní nového dôchodkového systému vytvoril prísne pravidlá fungovania DSS a ich dodržiavania prostredníctvom dennej kontroly zo strany Národnej banky Slovenska (NBS). NBS je hlavným orgánom dohľadu nad činnosťou DSS a denne kontroluje, či DSS dôsledne dodržiava zákony a ostatné právne predpisy a usmernenia. V prípade, že postrehne akéhokoľvek nedostatok v činnosti DSS, môže jej uložiť sankcie alebo odobrať licenciu. Je teda vylúčené, aby sa s vašimi peniazmi nakladalo inak ako je to vymedzené zákonom.

Depozitár
Každá DSS musí mať povinne depozitára - banku, ktorá má na svoju činnosť povolenie od NBS a ktorá tiež dohliada na aktivity DSS. Depozitáro vedie účet pre každý dôchodkový fond, ktorý DSS spravuje. Cez tento účet prechádzajú všetky vaše príspevky na starobné dôchodkové sporenie a jeho prostredníctvom sa aj investujú. Akonáhle by depozitár zistil, že DSS nedodržala zákonom stanovené investičné limity alebo iné predpisy, nedá pokyn na uskutočnenie investičnej operácie a zistené skutočnosti okamžite nahlási NBS.

Auditor
Keďže peniaze v dôchodkových fondoch sú vašim majetkom a nie majetkom DSS, DSS musí viesť za seba a za každý dôchodkový fond oddelene účtovníctvo. Účtovníctvo a účtovnú závierku DSS musí každý rok overiť nezávislý audítor, ktorý kontroluje, či účtovníctvo DSS bolo v súlade so zákonmi a príslušnými právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí musí audítor, okrem iného, informovať NBS.

Vnútorná kontrola
Na bezpečnosť vašich dôchodkových úspor dohliada aj zákonom ustanovená vlastnú vnútorná kontrola DSS. Zamestnanci, ktorí vykonávajú tento dozor nad účtovníctvom a investičnými operáciami v DSS sú oddelenou kontrolnou zložkou DSS, ktorá takto spolu s externým audítorom vykonáva krížovú kontrolu aktivít spoločnosti.

Sporitelia
V neposlednom rade činnosť DSS a spravovanie vašich úspor kontrolujú samotný sporitelia. DSS uverejňujú na svojich web stránkach informácie o stave vášho účtu ako aj informácie o hospodárení spoločnosti a výkonnosti fondov.Informácie si môžete vyžiadať aj cez pravidelné zasielanie výpisu z účtu do vlastnej e-mailovej schránky alebo cez aické zasielanie sms správ. Raz ročne dostávate od DSS bezplatne výpis o stave na svojom osobnom dôchodkovom účte. Najkomplexnejším zdrojom informácií však ostáva web stránka, ktorá vám poskytne aj informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, správy o hospodárení DSS, dôchodkových fondoch, aktuálnej výške poplatkov, polročné a ročné správy o svojom hospodárení, údaje o svojich zakladateľoch a ďalšie dôležité informácie.

Rezervný fond solidarity
Tvorí sa z povinných odvodov a spravuje ho Sociálna poisťovňa. Je určený na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ, alebo na úhradu škody, ktorú by mohla spôsobiť dôchodková správcovská spoločnosť či jej depozitár.